เกี่ยวกับเรา

พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า นับว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุดเพราะยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ สามารถพบต้นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนได้หลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปรียบได้กับปอดของคนกรุงเทพฯ จึงนับได้ว่าพื้นที่แหล่งนี้เป็นแหล่ง Blue Carbon ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ ( Time ) ให้เป็น The BestUrban Oasis of Asia

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมื่อเกิดการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากมายรวมถึงยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ประตูน้ำ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้น้ำในพื้นที่อื่นๆ รอบด้าน แต่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางกะเจ้าและพื้นที่เหนือปากแม่น้ำทั้งทางด้านระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่บางกะเจ้า

ดังนั้นทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม พื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดินของพื้นที่บางกะเจ้าในปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการศึกษารายงานโครงการ โดยวิเคราะห์และรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลระดับน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำเริ้มมีแนวโน้มผิดปกติไปยังโทรศัพท์ผู้ที่สนใจ โดยผ่านทางข้อความสั้นๆ (SMS) หรือเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งคณะผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนและมาตรการแก้ไขคุณภาพน้ำผิวดินพื้นที่บางกะเจ้าต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะผู้ศึกษาและรับผิดชอบดำเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม พื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณ PTT DIGITAL SOLUTIONS COMPANY LIMITED ที่ได้สนับสนุนในการดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า เจ้าอาวาสวัดกองแก้ว หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ คุณสุกิจ พลับจ่าง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ รวมทั้งคุณปุรินทร์ บุดดีหงส์ และคณะจาก บริษัท สเกด้า ออโตเมชั่น จำกัด และคุณพัฒนจรินทร์ สวนแก้วมณี ผู้ประสานงานของไอร่า ที่ได้ประสานงาน สำรวจภาคสนามและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์และสร้างสรร ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี