โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
OT01 สถานีประตูระบายน้ำคลองตาสัก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
IN02 สถานีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย น้ำกร่อยระดับ2 ค่าความเค็ม : 1-2 ppt
OT05 สถานีประตูระบายน้ำคลองแพ น้ำกร่อยระดับ2 ค่าความเค็ม : 1-2 ppt
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก น้ำกร่อยระดับ3 ค่าความเค็ม : 2-3 ppt
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
IN01 สถานีวัดกองแก้ว น้ำกร่อยระดับ6 ค่าความเค็ม : 5-6 ppt