โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก น้ำกร่อยระดับ9 ค่าความเค็ม : 8-9 ppt
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย น้ำกร่อยระดับ2 ค่าความเค็ม : 1-2 ppt
OT05 สถานีประตูระบายน้ำคลองแพ น้ำกร่อยระดับ5 ค่าความเค็ม : 4-5 ppt
OT01 สถานีประตูระบายน้ำคลองตาสัก น้ำกร่อยระดับ2 ค่าความเค็ม : 1-2 ppt
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ น้ำกร่อยระดับ6 ค่าความเค็ม : 5-6 ppt
IN02 สถานีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ น้ำกร่อยระดับ10 ค่าความเค็ม : >9 ppt
IN01 สถานีวัดกองแก้ว น้ำกร่อยระดับ1 ค่าความเค็ม : 0.5-1 ppt