โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
OT01 สถานีประตูระบายน้ำคลองตาสัก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN02 สถานีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ น้ำกร่อยระดับ1 ค่าความเค็ม : 0.5-1 ppt
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
OT05 สถานีประตูระบายน้ำคลองแพ สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN01 สถานีวัดกองแก้ว ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt