โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ น้ำกร่อยระดับ10 ค่าความเค็ม : >9 ppt
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN01 สถานีวัดกองแก้ว น้ำกร่อยระดับ4 ค่าความเค็ม : 3-4 ppt
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN02 สถานีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ น้ำกร่อยระดับ7 ค่าความเค็ม : 6-7 ppt
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย น้ำกร่อยระดับ10 ค่าความเค็ม : >9 ppt
IN03 สถานีประตูระบายน้ำคลองแพ น้ำกร่อยระดับ4 ค่าความเค็ม : 3-4 ppt