โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย น้ำกร่อยระดับ10 ค่าความเค็ม : >9 ppt
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ น้ำกร่อยระดับ7 ค่าความเค็ม : 6-7 ppt
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก น้ำกร่อยระดับ3 ค่าความเค็ม : 2-3 ppt
IN01 สถานีวัดกองแก้ว น้ำกร่อยระดับ10 ค่าความเค็ม : >9 ppt
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก น้ำกร่อยระดับ7 ค่าความเค็ม : 6-7 ppt