โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
IN02 สถานีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ น้ำกร่อยระดับ4 ค่าความเค็ม : 3-4 ppt
OT01 สถานีประตูระบายน้ำคลองตาสัก ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
OT05 สถานีประตูระบายน้ำคลองแพ ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
IN01 สถานีวัดกองแก้ว น้ำกร่อยระดับ9 ค่าความเค็ม : 8-9 ppt
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก ปกติ ค่าความเค็ม : 0-0.5 ppt
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ น้ำกร่อยระดับ3 ค่าความเค็ม : 2-3 ppt
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก น้ำกร่อยระดับ2 ค่าความเค็ม : 1-2 ppt
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย น้ำกร่อยระดับ5 ค่าความเค็ม : 4-5 ppt