โครงการตรวจวัดระดับและความเค็มของน้ำ คุ้งบางกระเจ้า


สถานะล่าสุด

ชื่อสถานี ค่าความเค็ม
OT02 สถานีประตูระบายน้ำคลองวัดบางกระเจ้านอก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
OT03 สถานีประตูระบายน้ำคลองบางน้ำผึ้งนอก สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN04 สถานีคลองลัดบางยอ สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
OT04 สถานีประตูระบายน้ำคลองยายบ่าย สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง
IN01 สถานีวัดกองแก้ว สถานีไม่ส่งข้อมูลเกิน 2 ชั่วโมง